Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên PVC năm 2012