Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên PVC năm 2012