Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX)