Công bố Thông tin Báo cáo tài chính quý I năm 2012 - Công ty mẹ Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam