PVC thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012