Nghị quyết phê duyệt phương án xử lý cổ phần chào bán không hết trong đợt phát hành cố phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng