PVC công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV năm 2011 - Công ty mẹ