Quyết định về việc Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2011 của Tổng Công ty PVC