Các ban tổng công ty

null


Các Ban cơ quan TỔng công ty

 

  Ban tổ chức nhân sự:

            Trưởng ban: Đào Trung Kiên

            

  Ban Tài chính Kế toán - Kiểm toán

            Phó Trưởng ban phụ trách: Vũ Minh Công

           

  Ban Kinh tế - Thương mại

            Trưởng ban: Chu Tiến Dũng

           

  Ban Kỹ thuật - An toàn

           Trưởng ban: Hà Ngọc Sơn

           

 Văn phòng Tổng công ty:

            Q. Chánh văn phòng: Nguyễn Văn Nam 

            

  Ban Kế Hoạch – Đầu tư

           Trưởng ban: Nguyễn Thị Giang

 Ban Tái cơ cấu và Xử lý nợ

           Trưởng ban: Trần Ngọc Lâm

            


Các Ban điỀU HÀNH DỰ ÁN

    Ban điều hành dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

            Giám đốc BĐH: Bùi Sơn Trường

           

  Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch

            Phó Giám đốc phụ trách BĐH: Cấn Mạnh Cường

           

  Ban điều hành các dự án PVC phía Nam

             Giám đốc BĐH: Nguyễn Trung Trí

            

  Ban điều hành dự án nhà máy sơ xợi tổng hợp Polyester

            Phó Giám đốc phụ trách BĐH: Lê Cao Anh

            

  Ban điều hành dự án Nhà máy Ethanol Phú Thọ

            Phó Giám đốc phụ trách BĐH: Trịnh Xuân Tuấn Anh 
   
  Chi nhánh Xây lắp công trình Dầu khí phía Bắc
            Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh: Hàn Nguyên Hoàng        

 

văn phòng đẨNG - ĐOÀN THỂ

 

 Văn phòng Đảng ủy: 

            Chánh văn phòng Đảng ủy: Lê Mạnh Hà

            

  Văn phòng Công đoàn:

Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Thu Hường

            

  Văn phòng Đoàn thanh niên:

            Bí thư Đoàn thanh niên: Lê Dịu Hương

            


Tags: null