Báo cáo tài chính


     
2012   - Quý I: 

- Quý II:

- Quý III: 

- Quý IV:

                                                     _______________________________________________________________________________                                           
2011

- Quý I: 

- Quý II:

- Quý III:
- Quý IV:

 _______________________________________________________________________________
2010  

- Năm 2010

- Quý IV:

 - Quý III
   ________________________________________________________

  2009

  - Năm 2009:

  - Quý IV:

  - Quý III

  ___________________________________________________________________________
  2008
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán
  - Báo cáo tài chính hợp nhất
  buca escort