Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam