Quyết định Về việc bổ nhiệm Ủy viên HĐQT Tổng công ty CP Xây lắp DK VN