Quyết định Về việc miễn nhiệm Ủy viên HĐQT Tổng công ty CP Xây lắp DK VN