Công văn của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thông báo về việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam