Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội Cổ Đông 2011