PVX - Thông báo giao dịch của Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Phó Tổng giám đốc PVC