Thông báo giao dịch của Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó Tổng giám đốc