PVX: Kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Mạnh Tiến - Phó Tổng giám đốc