PVX: Kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Thanh Sơn - Kế toán trưởng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (MCK: PVX).

  • Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Sơn
  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng
  • Mã chứng khoán giao dịch: PVX
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: Bán 50.000 CP/ mua 100.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: Bán 0 CP/ mua 0 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 50.000 CP
  • Lý do không thực hiện giao dịch: Đã thu xếp được tài chính
  • Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 07/01/2011 đến ngày 05/03/2011.

(Theo hnx.vn)