Thông báo về việc mất và đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu CP