PVX Công bố thông tin về việc tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam