PVX Công bố thông tin về việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam