PVX Công bố thông tin về việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật và Người quản lý doanh nghiệp của Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam