Quyết định về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam