Quyết định về việc Thay đổi nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam