Quyết định về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam