Biên bản kiểm phiếu về việc Thay đổi nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát, bổ xung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam