Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch truyền thông về sản phẩm xăng dầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam