PVX Công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Ngày 19/8/2019 Tổng công ty PVC Công bố thông tin ngày đăng cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, Công bố thông tin này thay thế cho Công bố thông tin số 1949/XLDK - TCKT ngày 16/8/2019.
Tags: null