PVC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

null
20191. Công bố Thông tin về mời tham dự ĐHCĐ thường niên 2019.PDF
2. Thông báo mời tham dự ĐHCĐ thường niên.PDF
3. Giấy mời ĐHCĐ thường niên 2019.PDF

                      
4. Danh mục Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên 2019.pdf
4.1. Quy chế Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam .PDF 
4.2. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT Tổng công ty.pdf
4.3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.pdf
4.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.pdf
4.5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.pdf
4.6. Tờ trình Vv quyết toán thù lao năm 2018 và phương án năm 2019 của HĐQT và Ban Kiểm soát Tổng công ty.pdf
4.7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.pdf
4.8.Tờ trình về trụ sở làm việc của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.pdf
4.9. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.PDF

   

Tags: null