Tổng công ty PVC Thông báo Kết quả bán thanh lý tài sản của Tổng công ty