PVX công bố thông tin thay đổi nhân sự Trưởng ban Kiểm soát