PVX công bố thông tin về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp