PVX công bố thông tin bản cung cấp thông tin về Tổng giám đốc Nguyễn Đình Thế