PVX quyết định phê duyệt phương án thoái phần vốn góp của PVC tại PVC-ID