PVX công bố quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án thoái phần vốn góp của PVC tại PVSD