PVX phê duyệt phương án thoái phần vốn góp của PVC tại PVSD