Đính chính số liệu tài chính năm 2014 tại văn bản số 3443/XLDK-TCNS ngày 7/10/2016