PVX công bố thông tin theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội