PVX công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2016