PVX công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016