PVX công bố thông tin BCTC Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất quý 4 năm 2015

Kính gửi:
                        - Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước;
                        - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
     
      Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam kính gửi văn bản Công bố thông tin về BCTC Công ty mẹ quý 4 năm 2015 và BCTC Hợp nhất quý 4 năm 2015; Báo cáo giải trình BCTC Công ty mẹ và Báo cáo giải trình BCTC Hợp nhất quý 4 năm 2015 (có File mềm đính kèm).
      Bản đóng dấu đỏ Tổng công ty đã gửi phát về Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
     Kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của Quý cơ quan.
     Trân trọng./.

Dưới đây là các văn bản công bố thông tin:
PVX Công bố thông tin BCTC Công ty mẹ Quý IV năm 2015.PDF
PVX CBTT Giải trình BCTC Công ty mẹ Quý IV năm 2015.PDF
PVX CBTT BCTC Hợp nhất quý IV năm 2015.PDF
PVX CBTT Giải trình BCTC Hợp nhất Quý IV năm 2015.PDF