Quyết định phê duyệt và ban hành Quy chế quản trị Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam