PVX công bố thông tin giải trình Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất quý II năm 2015