PVX công bố thông tin thay đổi nhân sự ban Kiểm soát