PVX công bố thông tin về việc bán/ thoái vốn tại Công ty CP Bất động sản Dầu khí Việt Nam