Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc