PVX báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tổ chức có liên quan (PVV)