Công bố giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 sau kiểm toán