Công bố giải trình Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013 sau kiểm toán